Certificering

CO2-prestatieladder

Energie Management Actieplan

CO2-prestatieladder


In de directievergadering dd juli 2021 is de strategische doelstelling uitgesproken om onze CO2-uitstoot te reduceren met 5% per jaar ten opzichte van de genormaliseerde CO2-uitstoot in het basisjaar 2020, op basis van de omzet. Deze 5% is gebaseerd op de totale uitstoot (scope 1 + scope 2 + business travel). Om die doelstelling te bereiken hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende reductiemogelijkheden. Hiervoor hebben wij een groep studenten van Avans Hogeschool om advies gevraagd en hebben wij gebruik gemaakt van de besparingsmaatregelen die andere bedrijven in de sector hebben genomen aan de hand van de maatregelenlijst van SKAO.

De geselecteerde maatregelen zijn samen met de jaardoelstellingen vastgelegd in een Energie Management Actieplan (EnMP). Dit plan heeft betrekking op het jaar 2020 als basisjaar en 2022 als jaar voor het realiseren van doelstellingen. Het actieplan is opgesteld conform NEN-ISO 50001 en wordt door middel van de ondertekening onderschreven door de directie.

Er is een vaste set maatregelen gedefinieerd die in principe voor alle projecten geldt. Mochten er projecten zijn waarbij weinig van de bedrijfsmaatregelen toepasbaar zijn, dan zullen wij nagaan of er wellicht andere maatregelen mogelijk zijn m.b.t. dat specifieke project en of het geheel van bedrijfsmaatregelen voldoende compleet is.

Het EnMP wordt gecommuniceerd (intern en extern) en voor zover mogelijk geïmplementeerd voor ons bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. Voor zover implementatie van een bepaalde maatregel nog niet is gerealiseerd is hiervoor een streefdatum in het actieplan vastgelegd. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig) bijgesteld en goedgekeurd door de directie.